Công Ty TNHH MTV Thương Phú Quý

23 Dec 2018

Công nhân đang gia công nón tại xưởng

Công nhân đang gia công nón ở xưởng ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Thương Phú Quý

23 Dec 2018

Công nhân đang gia công nón tại xưởng

Công nhân đang gia công nón ở xưởng ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Thương Phú Quý

23 Dec 2018

Công nhân đang gia công nón tại xưởng

Công nhân đang gia công nón ở xưởng ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Thương Phú Quý

23 Dec 2018

Công nhân đang gia công nón tại xưởng

Công nhân đang gia công nón ở xưởng ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Công ty TNHH MTV Thương Phú Quý